اینجا ...

فصل جدید زندگیتان را رقم بزنید

ارتقا مهارت های فردی

3
دوره آموزشی

174
دانشجو

8 ساعت
ساعت آموزش

2
تعداد اساتید

دوره های پر طرفدار

دوره های پر فروش

دوره های رایگان!

نظر برخی دانشجویان

نظرات اراده آهنین های آکادمی مستراخلاصی درباره دوره های آموزشی

آموزش مهارت های فردی،اعتماد به نفس،عزت نفس

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها